Συσκευές κοκκομετρίας

Συσκευές δόνησης κοσκίνων με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου και της έντασης δόνησης.
Διαφορετικοί τύποι κοσκίνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαχωρισμού.
Συσκευές κοκκομετρίας Συσκευές κοκκομετρίας