Όργανα Πεδίου

Φορητά πεχάμετρα,αγωγιμόμετρα,οξυγονόμετρα,πολύμετρα υψηλής αντοχής σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Μεγάλο αριθμό ηλεκτροδίων για κάθε τύπου μέτρηση σε διαφορετικές κατηγορίες δειγμάτων.
Φορητά διαθλασίμετρα οπτικά και ψηφιακά.
Παρελκόμενα φασματοφωτομέτρων FT-IR,XRF κλπ.
Πρέσσες προετοιμασίας δικιμίων για δειγματοληψία σε τεχνικές XRF,FT-IR κλπ.
Κυψελίδες δειγματοληψίας για φασματοφωτόμετρα FT-IR,IR,NIR κλπ. Για όλους τους τύπους δειγμάτων αερίων,υγρών και στερεών.
Όργανα Πεδίου Όργανα Πεδίου Όργανα Πεδίου