Αναλώσιμα Φασματωφωτομέτρων UV-Vis,ICP,ICPMS κλπ..

Κυψελίδες διαφόρων μεγεθών.
Σωληνάκια,εκνεφωτές,φακούς κλπ..

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο από τον ακόλουθο σύνδεσμο