Πολιτική της διοίκησης

Η "Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ - ACTIVELAB" ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και έχοντας ως πρωταρχικές της επιδιώξεις, την ικανοποίηση των πελατών της καθώς επίσης και την τήρηση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, αποφάσισε να δεσμευθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της, μέσω της οργάνωσης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης εφαρμόζεται στις υπηρεσίες προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού εργαστηρίων. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τη λειτουργία της επιχείρησης, λαμβάνοντας πάντα υπόψην τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • – η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
  • – η συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, μέσω της ανασκόπησης της διοίκησης, των εσωτερικών επιθεωρήσεων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και της ανάλυσης των δεδομένω
  • – η αποφυγή ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος

Η "Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ - ACTIVELAB" προκειμένου να εξασφαλίσει την καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητάς της ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις διαδικασίες της και φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας, η "Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ - ACTIVELAB" δεσμεύεται για την παρακίνηση των εργαζομένων ως προς την τήρηση και βελτίωση του συστήματος, τη σχολαστική επιλογή των προμηθευτών και των συνεργατών της και την κατάλληλη εκπαίδευση των υπευθύνων. Για το λόγο αυτό όλοι όσοι συμβάλλουν στη λειτουργία της επιχείρησης ενημερώνονται σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.